Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

Regulamin Ogłoszeń Bezpłatnych i Płatnych na www.Ogloszenia.LegioBiznes.pl

   I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dodawania bezpłatnych i płatnych ogłoszeń na stronach serwisu  www.LegioBiznes.pl.

 1. Postanowienia ogólne
 1. www.LegioBiznes.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich, którzy są zainteresowani promocją swoich usług w ramach serwisu www.LegioBiznes.pl nakierowanego na obszar całej Polski .
 2. Użytkownik to osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na www.LegioBiznes.pl.
 3. Dostawcą usługi www.LegioBiznes.pl jest JACEK PŁOMIŃSKI BIURO OBSŁUGI FIRM (NIP: 5681116165, REGON: 016008638) .
 4. Utworzenie nowego Ogłoszenia następuje z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza na stronie www.LegioBiznes.pl przez osobę, która ma pełnię praw do utworzenia w imieniu osoby prawnej lub fizycznej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej.
 5. Osoba dodająca ogłoszenie poprzez wypełnienie formularza na www.LegioBiznes.pl i przez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że:
  a. podane we wpisie dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b. akceptuje Regulamin Ogłoszeń Bezpłatnych i Płatnych na www.LegioBiznes.pl i wynikające z tego faktu konsekwencje.
 6. Ogłoszenia na www.LegioBiznes.pl są podzielone na bezpłatne i płatne. Aktualny wykaz Ogłoszeń Bezpłatnych i Płatnych serwisu www.LegioBiznes.pl jest wyszczególniony podczas wyboru kategorii ogłoszenia, przy którym widnieje informacja czy ogłoszenie jest płatne czy bezpłatne.. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy wybiera wpis bezpłatny, czy płatny, ale jedynie w ramach oferowanych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca www.LegioBiznes.pl ma wyłączne prawo do decydowania, które kategorie wpisów są bezpłatne, a które płatne. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi Ogłoszeń na www.LegioBiznes.pl, wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 8. Usługodawca www.LegioBiznes.pl będzie dokonywał zmian niniejszego Regulaminu, w ten sposób, że zmiany nie będą dotyczyły Ogłoszeń dodanych na www.LegioBiznes.pl według Regulaminu z dnia dodania Ogłoszeń.

II. Uczestnictwo w Serwisie

 1. Każdy Użytkownik może samodzielnie dokonać wpisu na www.LegioBiznes.pl wypełniając formularz ogłoszenia na stronie  www.LegioBiznes.pl.
  a. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu podczas dodawania ogłoszenia to jego ogłoszenie nie zostanie opublikowane, a tym samym nie będzie wyświetlany na www.LegioBiznes.pl.

     2. Zasady świadczenia usług

 1. www.LegioBiznes.pl jest internetową bazą danych, w którym prezentowane są firmy, osoby, lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie całej Polski.
 2. www.LegioBiznes.pl umożliwia publikowanie wpisów Firm i ofert z podziałem na kategorie zależnie od rodzaju wykonywanej działalności. W związku z tym na www.LegioBiznes.pl nie będą publikowane:
  a) ogłoszenia których treść jest niezgodna z prawem,
  b) ogłoszenia zawierające treści propagujące treści dyskryminujące i rasistowskie, faszystowskie i komunistyczne, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
  c) ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,
  d) ogłoszenia o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
  e) ogłoszenia z elementami zakłócające innym Użytkownikom korzystanie z zasobów www.LegioBiznes.pl,
  f) wpisy nie związane z prowadzeniem działalności biznesowej na terenie Unii Europejskiej.
 3. Ogłoszenie umieszczone przez Użytkownika na www.LegioBiznes.pl przed uaktywnieniem może podlegać weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami niniejszego Regulaminu.
 4. Ogłoszenia, które naruszają warunki Regulaminu będą usuwane bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Użytkownika, który dodał dany wpis, a ponadto Użytkownik może zostać obciążony kosztami związanymi z usunięciem każdego Ogłoszenia łamiącego postanowienia Regulaminu. Koszty związane z usunięciem Wpisu łamiącego postanowienia Regulaminu określa każdorazowo Usługodawca www.LegioBiznes.pl.
 5. Ogłoszenia będą wyświetlane jedynie przez okres zdefiniowany (czas znajduje się przy ogłoszeniu, obecnie 30 dni) dla danej kategorii wpisów w dniu dodania Ogłoszenia. Kontynuowanie wyświetlania wpisu może się odbyć jedynie na warunkach zgodnych z wersją Regulaminu z dnia odnowienia Ogłoszenia.
 6. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres: ogloszenia@legiobiznes.pl.

 

   III. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik dodający Ogłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi na stronach serwisu www.LegioBiznes.pl.
 2. Użytkownik dodający Ogłoszenie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Użytkownik dodający Ogłoszenie wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy
 4. Użytkownik dodający Ogłoszenie oświadcza, iż jego wpis na www.LegioBiznes.pl nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Usługodawcy.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w www.LegioBiznes.pl, wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.

  IV. Opłaty

 1. Podstawa do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stanowi zamówienie usługi poprzez dodanie Ogłoszenie płatnego na stronie www.LegioBiznes.pl. Płatności nie dotyczą Ogłoszeń bezpłatnych.
 2. Usługodawca www.LegioBiznes.pl umożliwia Użytkownikom opłacanie Ogłoszeń płatnych poprzez system elektronicznych płatności www.Tpay.com.
  a. Usługodawca dokona aktywacji niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za dodanie Ogłoszenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań www.tpay.com, banków z których korzysta Użytkownik, dostawców usług Internetu, poczty, itp.
  6. Użytkownik po opłaceniu Ogłoszenia płatnego nie ma prawa do zwrotu opłaty za Ogłoszenie płatne.
  7. Zmiana opłat za Ogłoszenia płatne nie dotyczy Ogłoszeń płatnych, które zostały opłacone przed zmianą Regulaminu.
  8. Zakłócenie funkcjonowania serwisu  www.LegioBiznes.pl mogą być sygnalizowane przez Użytkowników. Zgłoszenia dysfunkcji Użytkownik może sygnalizować Usługodawcy na adres e-mail ogloszenia@legiobiznes.pl.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem serwisu  www.LegioBiznes.pl Użytkownik proszony jest przesyłać na adres e-mail reklamacja@legiobiznes.pl W reklamacji prosimy podać ID Ogłoszenia, a także prosimy opisać czego dotyczy reklamacja, lub za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane według kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Ogłoszeniu Użytkownika, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu  www.LegioBiznes.pl, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Ogłoszenia, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Wpisu lub serwisu  www.LegioBiznes.pl.

VI. Inne postanowienia organizacyjne

 1. Wszelkie zmiany w ogłoszeniach wprowadzone bezpośrednio przez Użytkowników serwisu www.LegioBiznes.pl będą publikowane niezwłocznie.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 3. Usługodawca jako zarządca serwisu www.LegioBiznes.pl dołoży wszelkich starań, aby katalog oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

VII.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego  www.LegioBiznes.pl prosimy kierować na adres: ogloszenia@legiobiznes.pl
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania.
 4. Nowy Regulamin serwisu www.LegioBiznes.pl obowiązuje od momentu opublikowania.
 • Polecana książka

 • HITME Polski Hosting > WARTO!!!

  HITME Polski Hosting > WARTO!!!
  LegioBiznes.PL